První půjčka zdarma až 15 000 Kč
Menu
Základní údaje
Začít znovu
Rádi bychom vás lépe poznali, proto potřebujeme od vás získat několik údajů, abychom vám mohli poskytnout půjčku

Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji

1. Klient zaškrtnutím políčka ve formuláři na webových stránkách společnosti LeaderFin s.r.o. nebo na stránkách třetích stran výslovně uděluje souhlas k tomu, aby společnost LeaderFin s.r.o., IČO: 04440170, se sídlem Krakovská 1392/7, 110 00 Praha 1 (dále jako „Správce“) zpracovávala osobní údaje Klienta v rozsahu a za účelem uvedeným níže. Správce osobní údaje Klienta bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

2. Klient souhlasí s tím, aby Správce za účelem ověření totožnosti, prověření správnosti osobních dokladů, plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. v souvislosti s předcházením praní špinavých peněz a financování terorismu, posouzení úvěruschopnosti, provádění správy dluhu, uzavírání, plnění a kontroly Smlouvy o úvěru a Všeobecných obchodních podmínek, ochrany a hájení práv a oprávněných zájmů Správce získával, zpracovával, shromažďoval, upřesňoval, uchovával a jinak spravoval Osobní údaje uvedené v bodě 4.

3. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují Osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Správce Osobní údaje Klienta uvedené v bodě 4. Správci.

4. Osobní údaje, které Správce získává a spravuje: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, rodinný stav, počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví, údaje o zaměstnavateli, pracovních závazcích, funkcích, výpovědích ze zaměstnání, hospodářské a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení, údaje o dluzích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných právnických a fyzických osob, úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení dluhu, výše splátky v prodlení a termíny prodlení, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

5. Klient potvrzuje, že měl možnost se seznámit s podmínkami zpracování Osobních údajů a má tato práva:

5.1. Seznámit se se svými Osobními údaji, kontrolovat jejich zpracování a požadovat, aby nesprávně či nepřesně vedené Osobní údaje byly opraveny;

5.2. Nesouhlasit/souhlasit s tím, aby jeho Osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu;

5.3. Předat požadavky na opravu nebo odstranění nepřesných a neúplných Osobních údajů nebo pozastavení zpracování Osobních údajů, a to v písemné podobě nebo osobně v sídle Správce.

6. Jestliže Klient nesplní vůči Správci finanční nebo majetkové závazky, Správce si ponechá právo předat Osobní údaje Klienta do databází registrů dlužníků a jejich správním společnostem, finančním institucím a rovněž správcům ostatních soustředěných dat dlužníků, podnikům a organizacím, které poskytují finanční služby, telekomunikačním společnostem, firmám zabývajícím se správou dluhů a všem zainteresovaným Třetím osobám.

7. Klient souhlasí s tím, aby Registr obyvatel, který eviduje jeho Osobní údaje, zpřístupnil tyto Osobní údaje Správci za účelem správy dluhu či posouzení úvěruschopnosti Klienta, jakož i jeho hospodářské a finanční činnosti v období využívání poskytnutých prostředků, a to jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého a skutečného místa pobytu, rodinný stav, datum úmrtí (jestliže osoba zemřela) a počet nezaopatřených dětí.

8. Klient souhlasí, aby Správci v průběhu plnění Smlouvy o úvěru průběžné shromažďoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a úvěruschopnosti za účelem posuzování rizik Správce plynoucích ze Smlouvy o úvěru. Za tímto účelem Klient souhlasí, aby Správce uskutečňoval dotazy u Klientem uvedeného zaměstnavatele, na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používal pro ověření bonity, platební morálky a úvěruschopnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřil správnost údajů poskytnutých Klientem. Klient také souhlasí, aby Správce úvěrovým registrům poskytoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a úvěruschopnosti v návaznosti na plnění či neplnění Smlouvy o úvěru Klientem. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují Osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Správce tyto Osobní údaje Klienta Správci.

9. Osobní údaje Klienta budou Správcem bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby Správce zpracovával jeho Osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Správce společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Správce získá od Klienta či Třetích osob.

10. Správce se zavazuje zajistit bezpečnost Osobních údajů Klienta, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro ochranu Osobních údajů před neoprávněným zničením nebo náhodným pozměněním, odhalením a jinými neoprávněnými zásahy. Všichni pracovníci Správce a jeho zástupci se zavazují k ochraně Osobních údajů Klienta.

11. Klient potvrzuje, že byl informován o tom, že má právo po ověření své totožnosti seznámit se se svými Osobními údaji a jejich vedením, tj. dostat informaci o tom, z jakých pramenů a jaké Osobní údaje jsou shromážděny, za jakým účelem jsou evidovány, komu jsou předávány, a má právo požadovat provedení opravy, odstranění jeho Osobních údajů nebo pozastavit (s výjimkou jejich uchování) činnosti související se správou jeho Osobních údajů, jestliže data nejsou spravována v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České republiky o ochraně Osobních údajů, nesouhlasit bez uvedení důvodu s tím, aby jeho Osobní údaje byly využívány za účelem přímého marketingu.

12. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů: Klient osobní údaje poskytuje zcela dobrovolně. V případě, že Klient osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

1. Klient ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), tímto zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v záhlaví tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených. Na důkaz níže připojuje svůj podpis.

2. Klient bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje bude zpracovávat spol. LeaderFin s.r.o., IČO: 04440170, se sídlem Krakovská 1392/7, 110 00 Praha 1, e-mail pro doručování: [email protected], (dále jen „Správce“), a to tak, že bude osobní údaje zejména shromažďovat, strukturovat, ukládat, přizpůsobovat, pozměňovat, vyhledávat, nahlížet, používat, zpřístupňovat přenosem, šířit nebo jakkoliv jinak zpřístupňovat, seřazovat či zkombinovat, omezovat, vymazávat či ničit, a to v listinné a elektronické podobě. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zákazníka třetí osobu jakožto zpracovatele, a to marketingové společnosti zabezpečující odesílání e-mailů a uskutečňující telefonní hovory a softwarové společnosti, které se starají o údržbu.

3. Klient bere na vědomí a souhlasí, že Správce bude osobní údaje zpracovávat pro marketingové účely sestávající zejména ze:
– zasílání obchodních nabídek na e-mail;
– poskytování obchodních nabídek prostřednictvím telefonu;
– nabízení výrobků či služeb (ať již vlastních či cizích);
– zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách;
– kontaktování za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, a to elektronickou či telefonickou formou;
– využití souborů Cookies pro personalizovaný marketing.

4. Klient bere na vědomí, že případné uzavření úvěrové, ale i jiné smlouvy se Správcem není podmíněno udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Odmítnutím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů subjekt údajů nikterak nezhoršuje své postavení, ani hodnocení své úvěruschopnosti, ani jinak negativně neovlivňuje vůli Správce k příp. uzavření úvěrové, či jiné smlouvy.

5. Klient bere na vědomí a souhlasí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely uděluje Správci po dobu trvání smlouvy a do 10 let od konce roku, ve kterém došlo k ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí této doby souhlas bez dalšího nezaniká. Správce má povinnost ověřit správnost a aktuálnost údajů u subjektu údajů.

6. Klient potvrzuje, že byl poučen o jeho právu udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely kdykoli a bez udání důvodů odvolat, a to buď v listinné podobě, elektronicky nebo ústně osobně nebo telefonicky, a to na příslušném kontaktním údaji uvedeným v odst. 2. tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Důsledkem odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů bude ukončení poskytování obchodních nabídek dle bodu 4. tohoto Souhlasu, a vymazání osobních údajů bez zbytečného odkladu.

7. Klient potvrzuje, že byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů a z nařízení o ochraně osobních údajů.

Gratulujeme!
Vaši žádost vyřídí PujckaPlus.cz a Vámi požadována částka již je rezervovaná.
Stačí jen dokončit žádost a poskytnout několik údajů.

Získat peníze

Gratulujeme!
Vaši žádost vyřídí PujckaPlus.cz a Vámi požadována částka již je rezervovaná.
Stačí se jen přihlásit a potvrdit požadovanou částku a termín.

Získat peníze